Ochrona danych osobowych

Promark SA – wyłączny dystrybutor w Polsce dla branży spożywczej

Ochrona danych osobowychInformacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy jej/jego dane osobowe w zakresie i w sposoby przedstawione poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02–968) przy ul. Ł. Drewny 64. Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy korespondencję prosimy kierować na adres e-mail odo@promark.net.pl albo pocztą tradycyjną na adres wskazany wyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu realizacji transakcji handlowych, usług serwisowych, badania satysfakcji klientów oraz marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa — art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwane „RODO”).

III. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko)
 • elektroniczne dane identyfikacyjne (numery telefonów, adresy e-mail, adresy IP) 
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne 
 • numery kont bankowych w przypadku klientów będących osobami fizycznymi 
 • informacja o zatrudnieniu w podmiotach, na rzecz których świadczymy dostawy usług lub towarów 
 • czynności służbowe (historia korespondencji i innych kontaktów) 

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy w związku z realizacją umów: firmom prawniczym, spedycyjnym, logistycznym, księgowym, doradczym, ubezpieczeniowym, windykacyjnym, świadczącym usługi IT
 • podmiotom realizującym kampanie marketingowe

Nie przekazujemy Pani/Pana danych innym podmiotom, za wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie sprzedajemy takich danych.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej.

VI. Okres przechowywania danych

Dane niezbędne do wykonania umowy przetwarzamy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego lub prawa podatkowego, w szczególności minimum przez 5 lat, a maksimum przez 10 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu albo sami ustalimy, że się zdezaktualizowały bądź utraciły wartość marketingową.

VII. Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do poprawiania swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jej/jego dane, może Pan(i) zażądać ich usunięcia, co uczynimy w przypadku, gdy nie będzie istniał nasz prawnie uzasadniony interes do dalszego ich przetwarzania.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Może Pan(i) zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan(i) żebyśmy je usunęli, bo są jej/jemu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią / Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw “marketingowy”. Ma Pan(i) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan(i) z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan(i) także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej/jego danych w celach innych niż marketing bezpośredni na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Wówczas przestaniemy przetwarzać te dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas jej/jego danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też te dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych

Ma Pan(i) prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) przetwarzane przez nas swoje dane osobowe; może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan(i), że przetwarzamy jej/jego dane niezgodnie z prawem, może Pan(i) złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili ma Pan(i) prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o wymogu/dobro­wolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, a jednocześnie jest wymogiem koniecznym do realizacji transakcji handlowych, usług serwisowych oraz marketingu bezpośredniego.

Do góry