Relacje inwestorskie

SIEDZIBA SPÓŁKI
PROMARK Spółka Akcyjna
ul. Ł. Drewny 64
02–968 Warszawa
NIP 521–012–22–26
KRS 0000818333 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy kapitał zakładowy 500 000 zł, w całości wpłacony 


KONTAKT DLA INWESTORÓW
E ri@promark.net.pl 


WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Obecnie nie są dostępne szczegóły dotyczące WZA.


DANE FINANSOWE
Aktualne dane finansowe spółki nie podlegają obowiązkowi publikacji w tym miejscu.

Do góry